โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาที่ 4–6

เรื่อง การสร้างแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) จากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของพื้นที่เกิดอุทกภัยซ้ำซาก อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น