ประวัติส่วนตัว
   
 นางอมรพรรณ จรูญแสง
ตำแหน่ง  ครู    อันดับ   ค.ศ.1
เกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2516   อายุ   42   ปี    
คุณวุฒิสูงสุด   ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
จากสถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สถานศึกษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อำเภอ   พล   จังหวัด   ขอนแก่น
สังกัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เริ่มรับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย   เมื่อวันที่  27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552
 
   ประวัติการศึกษา
  วุฒิการศึกษา วิชาเอก/โท/สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ปริญญาโท

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)

2554

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

2543

มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การพัฒนาชุมชน)

2538

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 สายศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส

2533

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2530

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประถมศึกษาปีที่ 6

2527

โรงเรียนอมตวิทยา

   ประวัติการทำงาน (เฉพาะตำแหน่งที่สำคัญ)

วัน - เดือน - ปี

ตำแหน่ง

สอนชั้น/ ระดับ

สถานที่ทำงาน

27 กรกฎาคม 2552

ครูผู้ช่วย

มัธยมศึกษาปีที่  1
มัธยมศึกษาปีที่  3
มัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนราษีไศล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

28 กรกฎาคม 2554

ครู อันดับ คศ.1

มัธยมศึกษาปีที่  3

โรงเรียนราษีไศล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 มีนาคม 2555 ถึง  ปัจจุบัน

ครู อันดับ คศ.1

มัธยมศึกษาปีที่  2
มัธยมศึกษาปีที่  4
มัธยมศึกษาปีที่  5

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 
 
 
 
 
 

 
© Copyright องครักษ์พิทักษ์โลก   สอนโดย : ครูอมรพรรณ จรูญแสง | E-mail : jenropkrota_99@hotmail.com
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เลขที่ 123  ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120