ประวัติส่วนตัว
   
 นางอมรพรรณ จรูญแสง
ตำแหน่ง  ครู    อันดับ   ค.ศ.3
เกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2516   อายุ  47  ปี    
คุณวุฒิสูงสุด   ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
จากสถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  อำเภอ  เมือง   จังหวัด   ขอนแก่น
สังกัด   เทศบาลนครขอนแก่น
เริ่มรับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย   เมื่อวันที่  27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552
 
   ประวัติการศึกษา
  วุฒิการศึกษา วิชาเอก/โท/สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ปริญญาโท

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)

2554

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

2543

มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การพัฒนาชุมชน)

2538

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 สายศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส

2533

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2530

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ประถมศึกษาปีที่ 6

2527

โรงเรียนอมตวิทยา

   ประวัติการทำงาน (เฉพาะตำแหน่งที่สำคัญ)

ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

พ.ศ. 2552

ครูผู้ช่วย

โรงเรียนราษีไศล
ตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2554

ครู

โรงเรียนราษีไศล
ตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2555

ครู

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ตำบลลอมคอม  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2558

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ตำบลลอมคอม  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
ตำบลบ้านหว้า  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น

  ประสปการณ์/ผลงานทางวิชาการ

ปี

ประสปการณ์/ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. 2557

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับประเทศ) การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557

จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด

พ.ศ. 2558

ได้รับการประกาศเกียรติคุณ“ครูผู้สอนดีเด่น” พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี  2558 จากคุรุสภา

พ.ศ. 2558

ได้รับการประกาศเกียรติคุณ“หนึ่งแสนครูดี” พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี  2558  จากคุรุสภา

พ.ศ. 2558

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับประเทศ)

การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 4 (GMC2015) วันที่ 9 ตุลาคม 2558

จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2568

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ (ระดับประเทศ)

การแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

2558 จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด

พ.ศ. 2562

 ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 (ระดับประเทศ)

การแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2562

จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2562

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จาก คุรุสภาจังหวัดขอนแก่น

 
 
 

 
© Copyright องครักษ์พิทักษ์โลก   สอนโดย : ครูอมรพรรณ จรูญแสง | E-mail : jenropkrota_99@hotmail.com
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เลขที่ 123  ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120